HomePrivacy statement

Privacy statement

U bezoekt de website van Stichting Sportservice Nederland (‘Team Sportservice’). Met dit Privacy statement informeert Team Sportservice u over de persoonsgegevens die Team Sportservice verzamelt middels verschillende soorten aanmeldingsformulieren, nieuwsbrieven en cookies, tevens in deze lijst opnemend toekomstige vormen van fora ter verzameling van persoonsgegevens met als verscheidende doeleinden zoals opgesomd in dit privacy statement. Deze persoonsgegevens gebruikt Team Sportservice als gevolg van uw bezoek en gebruik van deze website.

Dit Privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die Team Sportservice verzamelt via deze website en niet op verwerkingen van persoonsgegevens die Team Sportservice verzamelt via andere kanalen of met behulp van andere diensten, waaronder websites van of beheerd door groepsmaatschappijen of partners van Team Sportservice.

Team Sportservice respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan Team Sportservice verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de relevante privacyregelgeving stelt. Bij deze verwerking wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Hieronder volgt informatie over de doeleinden en manier van verwerken van uw gegevens bij verschillende vormen van aanmelden bij Team Sportservice.

Gegevens die u aan Team Sportservice verstrekt

Team Sportservice verzamelt en slaat gegevens op voor de uitwerking van haar bedrijfsvoering. Team Sportservice verkrijgt uw persoonsgegevens via verschillende kanalen. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Contactformulier/inschrijfform

Als u het contactformulier invult, dan verwerkt Team Sportservice uw naam, e-mailadres en bericht ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. Bij de registratie als deelnemer aan een evenement via het inschrijfformulier worden uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens verwerkt. Team Sportservice bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met Team Sportservice.

Contactformulier

Als u het contactformulier invult, dan verwerkt Team Sportservice uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de naam van uw vereniging ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. Bij de registratie als deelnemer aan een evenement via het inschrijfformulier worden uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens verwerkt. Team Sportservice bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met Team Sportservice. Door op de button “Privacy statement” te klikken geeft u toestemming voor het verwerken en het opslaan van uw gegevens.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij Team Sportservice, via onze website of via andere kanalen, zowel via analoge post als diverse digitale mogelijkheden, behoudt Team Sportservice het recht uw NAW-gegevens 4 weken na uw sollicitatieprocedure te bewaren. Uw cv en motivatiebrief, evenals eventuele gespreksverslagen en/of communicatie zoals telefoongespreksverslagen en e-mailcorrespondentie, worden door Team Sportservice binnen 4 weken na uw sollicitatieprocedure verwijderd. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat expliciet aangeven bij uw sollicitatie. Als u uw gegevens eerder dan de genoemde bewaartermijn wil inzien dan wel verwijderen of veranderen wenst, kunt u te allen tijde Team Sportservice daar om vragen.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Team Sportservice, dan gebruikt Team Sportservice de in dit kader door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Voor toezending van de nieuwsbrief dient u explicit toestemming te geven middels een disclaimer, welke u in de mail van Team Sportservice zult ontvangen, nadat u zich heeft aangemeld met uw gegevens bij Team Sportservice.
U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens uit de verzendlijst van Team Sportservice verwijderd.

Team Sportservice maakt in het kader van de nieuwsbrief gebruik van de diensten van MailChimp. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van MailChimp.

Cookies

Team Sportservice verzamelt ook bepaalde gegevens met behulp van kwaliteits- en effectiviteitscookies die worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken. Daarnaast wordt uw toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd wanneer u onze website bezoekt. U wordt middels een pop-up geïnformeerd over de doeleinden van de cookies. U kunt middels deze toestemming het plaatsen van de cookies accepteren of weigeren.
Team Sportservice maakt op de website gebruik van kwaliteits- en effectiviteitscookies om het gebruik van de website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. De geldigheidsduur van de kwaliteits- en effectiviteitscookies is 1 jaar.

Team Sportservice maakt in dit verband gebruik van Google Analytics. Team Sportservice heeft daarvoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarbij heeft Team Sportservice niet toegestaan dat Google de gegevens gebruikt voor andere diensten van Google. Ook heeft Team Sportservice maatregelen getroffen zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt. Google kan de gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de gegevens namens Google verwerken. De gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De website van Team Sportservice bevat ook sociale media knoppen om pagina’s van de website te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google+. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Team Sportservice maakt daarbij gebruik van zogeheten niet-actieve, “grijze” sociale media knoppen. Daardoor zal een sociale media cookie pas worden geplaatst nadat u bewust instemt met deze plaatsing door op de betreffende social media knop te klikken. Meer informatie over wat er met uw gegevens gebeurt die sociale netwerken via cookies verzamelen (inclusief eventuele overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie, kunt u vinden in de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google en Pinterest.

Team Sportservice maakt op de website gebruik van een functionele cookie om uw voorkeur te onthouden voor de versie van de website. Deze functionele cookie heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Derden

Team Sportservice zal de persoonsgegevens die via deze website over u worden verzameld niet verkopen aan derden (partijen buiten de organisatie van Team Sportservice) dan wel op een andere wijze delen met derden, behoudens op de wijze zoals in dit Privacy Statement uiteengezet.

Team Sportservice kan de persoonsgegevens die van u zijn verkregen dan wel over u zijn verzameld met behulp van deze website verstrekken aan dienstverleners die Team Sportservice heeft ingeschakeld in het kader van de hosting of het beheer van deze website, voor het analyseren van verzamelde gegevens in verband met uw gebruik van de website. Daarnaast kan Team Sportservice de persoonsgegevens die van u zijn verkregen in verband met uw deelname aan een evenement verstrekken aan dienstverleners die Team Sportservice heeft ingeschakeld om het evenement namens Team Sportservice te verzorgen.

Team Sportservice zal met de ingeschakelde dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij namens Team Sportservice verwerken.

Het kan daarnaast voorkomen dat Team Sportservice uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om haar rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen dan wel tegen op te treden.

Team Sportservice behoudt zich het recht voor om uw via de website verzamelde persoonsgegevens over te dragen in het geval dat Team Sportservice (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt of overdraagt.

Beveiliging

Team Sportservice zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens die Team Sportservice verzamelt via deze website. Vanwege het open karakter van het internet kan Team Sportservice niet garanderen dat de onderlinge communicatie tussen u en de website, dan wel de informatie opgeslagen op de website, volledige bescherming kan genieten. In geval van aantasting van de beveiliging van de systemen, waarop uw gegevens door Team Sportservice worden opgeslagen (datalekken), zal Team Sportservice de benodigde stappen nemen ter bescherming van uw gegevens. Tevens zal Team Sportservice, indien wet- en regelgeving dit vereist, u op de hoogte brengen van de inbreuk.

Uw privacyrechten

Team Sportservice is zich ervan bewust dat u een aantal privacy rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk:

  • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Team Sportservice te wenden met het verzoek u mede te delen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en inzage te krijgen in de door u opgevraagde gegevens.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren en of aan te vullen wanneer deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wanneer sprake is dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt via geautomatiseerde procedés, op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als u in het kader van uw privacy rechten een verzoek bij Team Sportservice wilt indienen, dan kunt u daarvoor contact met Team Sportservice opnemen via info@teamsportservice.nl. Team Sportservice kan u ter verificatie om bewijs van uw identiteit vragen. Team Sportservice streeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Tevens heeft u het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Team Sportservice, wanneer u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over Team Sportservice

Team Sportservice is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van deze website. De contactgegevens van Team Sportservice zijn:

Stichting Sportservice Nederland
Florapark 11
2012 HK Haarlem

Bij vragen of klachten over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met Team Sportservice per e-mail via info@teamsportservice.nl of per post via bovenstaand adres.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Team Sportservice heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving.

U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming ikattendijke@teamsportservice.nl of onze privacy officer a.berger@teamsportservice.nl.

Aanpassen Privacy Statement

Team Sportservice behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van Team Sportservice worden gepubliceerd. Team Sportservice raadt u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

Dit Privacy Statement is laatst aangepast op: 03-10-2022.

 

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Door op Stel je vraag te klikken ga je akkoord met de voorwaarden in ons Privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.